İnşaatın kalitesinden kim sorumlu?

Basında yer alan haliyle sadece müteahhitler ve siyaset, yıkılan binaların sorumlusu olarak gösterildi. Ancak bu yapının temel bileşeni ve varoluş amaçları hatayı oluşmadan düzeltmek olan Yapı Denetim firmalarının sorumluluğundan pek az bahsedildi.

29/06/2001 yılında kabul edilen 4708 numaralı kanun ile yapı denetimi yapmak amacıyla tüzel kişiliklerin kurulmasının yolu açılmıştır.

Bu kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YAPI DENETİM KURULUŞLARI VE GÖREVLERİ NELERDİR?

4708 numaralı kanunun 2. Maddesine göre; Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür… Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder.

Devamı Z Raporu Mart 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...